Rubrik
Terbaru
BERBAGI BUKU

TULIS nama, alamat & HP/WhatsApp pada KONTAK

MEDSOS ISLAM

FACEBOOK Komunitas Misykat

YouTube Channel MISYKAT TV 

YouTube Ngobrol Persatuan Islam 

Twitter Kata Hikmah 

PENGUNJUNG

Flag Counter

RSS Feed

Imam Husein, Putu Rasulullah Saw Ditandasa di Karbala

image

Bulan Muharram kamari dina forum milis kungsi aya sawala ngeunaan Islam mazhab Ahlulbait atawa Syiah. Dina eta milis aya anggota anu teu panuju ka Syiah. Teras bae mosting sababaraha bagean seratan ngeunaan sasarna ajaran Islam Syiah anu sumberna nyutat ti gegedug anu cikal bakal ngalahirkeun ageman Wahabiyah: Ibnu Taimiyah sareng Muhammad bin Wahab.

Mun dipaluruh deui eta sumberna ti Saif bin Umar anu ngan anjeuna hungkul anu nyebatkeun Islam Syiah asalna ti Ibnu Saba, urang Yahudi. Ulama (boh Syiah atawa Sunni) anu geus kawentar dina hadits sareng tafsir nyarebatkeun Saif bin Umar tukang ngawadul sarta sok jijieunan dina hadis sarta henteu tiasa dipercaya. Naha ari Ibn Taimiyah jeung pengikutna beut tetep nyutat tina eta sumber anu teu puguh kabeneranna?

Teuing atuh eta jalma meureun keur linglung meureun. Karunya ka umat Islam kiwari anu masih keneh nganggap eta sumber bener. Hese geus dibejaan atawa dijentrekeun oge ari geus poekeun mah. Nu salah oge pan ari teras-terasan dibewarakeun sarta dicarioskeun turun temurun mah dianggap na bener bae. Kawas baheula PKI saur Orba mah salah. Terus bae digemborkeun dina Koran sarta talavisi malihan mah dina film ka barubadk sakola. Pan dianggapna bener bae, padahal mah kiwari geus dipaluruh yen eta bagean doktrin Orba. Kitu deui jeung sumber ngenaan Wahabiyah, teras bae ngadoktrin yen anu beda jeung ajaranna sasar. Hese ari hayang bener sorangan mah.

Dina eta milis, hiji anggota ngadugikeun yen sumber Palagan Karbala henteu jelas sareng henteu sohih. Simkuring nyobi naroskeun ka ahlina, nyaeta Ustadz Jalaluddin Rakhmat.

Pun guru, Ustadz Jalal dina emailna midangkeun sumber ti Ahlussunah dina kitab hadis ngeunaan kajadian Karbala. Mangga urang bandungan:

Ieu mah lauk buruk milu mijah we. Estu mung jalmi nu suwung ku panemu suda ku pangabisa. Kumargi kitu bade tumaros wae ka sadayana, kumaha pamadegan salira kana hadis sohih anu diriwayatkeun di antawisna ku Al-Bukhari. Dina Kitab al-Manaqib, Bab Manaqib al-Hasan wa al-Husain, nomer 3465

حدثني ( محمد بن الحسين بن إبراهيم ) قال حدثني ( حسين بن محمد ) حدثنا ( جرير ) عن ( محمد ) عن ( أنس بن مالك ) رضي الله تعالى عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي عليه السلام فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله وكان مخضوبا بالوسمة

Ti Anas bin Malik r.a. “Dicandak ka Ubaidillah bin Ziyad mastakana Al-Husain bin ‘Ali alaihis salam dina waskom.. Ku (Ziyad) eta mastaka teh teu eureun-eureun dicocogan (ku tongkatna) bari pok nyaritakeun kagorengan kasepna (Al-Husain). Saur Anas: “Eta teh pameunteu anu pangmiripna sareng pameunteuna Rasulullah saw, bari dicelep ku wasmah (paragi nyelepna janggot Kanjeng Nabi saw).”

Upami kaleresan nuju damel di Internet, cobi geura tingalan hadisna dina http://id.lidwa.com/app/ bari nganuhunkeun ka wargi-wargi urang anu parantos dug hulu pet nyawa kangge narjamahkeun salapan rupi kitab hadis. Supados kauninga anu narjamahkeun sareng ngempelkeun hadis-hadis teh sadayana wargi urang Ahlus Sunnah. Saur aranjeuna, hadis ieu teh diriwayatkeun ku Ahmad dina Musnadna, nomer hadis 13251. Geura talungtik, tarjamahna rada benten, sanaos hadisna sami.

Upami hoyong maluruh anu langkung jauh, geura uningaan dina Kitab-kita Syarh al-Bukhari sapertos ‘Umdatul Qari, Fathul Bari, sareng sanes-sanesna; teras talungtik oge dina Jami’ al-Ushul, Kasyf al-Musykil. Kango takhrij hadis ieu mangga cobian klik www.islamport.com (kagungan ulama ahli sunnah, manawi) teras pilari فجعل في طست فجعل ينكت. Aya 2670 kitab anu ngariwayatkeun hadis ieu. Ari sim kuring mah dasar jelema jauh ka bedug, anggang ka dulag, teu tiasa maosna ge. Nyanggakeun wae ka para ahlina.

Sim kuring mah bade naroskeun wae penjelasan hadis tea. Punten ngawagel: Kumaha asal usulna kajadian eta teh? Ku naon putu Rasulullah saw ditelasan, dugi ka mastakana disimpen dina waskom, dijagragkeun ka Ubaydullan bin Ziyad? saha manehna teh, bet wawanian naker nyocogan mastaka anu sering diambung ku Kanjeng Nabi saw? Naon agamana? Mun Islam, madhabna naon bet ceuceub ka kulawarga Kangjeng Nabi saw?

Upami sim kuring ngagoak nyengceurikan layonna anu mulya, ku naon bet disebut sasar (ah tebih teuing patarosan anu pamungkas mah; teu diwaler oge sawios). Mugi-mugi mastaka juragan henteu panas! Sareng mugi-mugi pangaweruh sim kuring nambihan. Hatur nuhun.

Tah, kitu geuning. Sok ah urang tafakuran.

(Ahmad Sahidin)

 

Sun, 26 Oct 2014 @13:38

Copyright © 2019 Misykat · All Rights Reserved