AUDIO KAJIAN ISLAM

TATA CARA SHALAT

Buku Baru
image

 

Flash Disk OTG Kajian Islam
image

.

Facebook Misykat
image

.

BAHAN BACAAN (Buku PDF)
image

 

Ayat-Ayat yang Mendukung Pandangan Syiah tentang Imam Ali (3)

image

Kategori Ayat Ketiga

Terdapat beberapa ayat yang turun berkenaan dengan Amirul Mukminin  Ali a.s. dan juga berkenaan dengan para sahabat Nabi pilihan dan terkemuka. Berikut ini ayat-ayat tersebut:

Allah Swt. berfirman: “Dan di atas  Al-A‘râf tersebut ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka.”  (QS. Al-A‘râf [7]: 46)

Ibn Abbâs berkata: “Al-A‘râf  adalah sebuah tempat yang tinggi di atas Shirât . Di atas tempat itu terdapat Abbâs, Hamzah, Ali ibn Abu Thalib a.s., dan Ja‘far pemilik dua sayap. Mereka mengenal para pencinta mereka dengan wajah mereka yang bersinar dan juga mengenal para musuh mereka dengan wajah mereka yang hitam pekat.”

Allah Swt. berfirman: “Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya.”  (QS. Al-Ahzâb [33]: 23)

Ali a.s. pernah ditanya tentang ayat ini, sementara dia sedang berada di atas mimbar. Dia berkata: “Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ayat ini turun berkenaan denganku, pamanku Hamzah, dan pamanku ‘Ubaidah ibn Hârist. Adapun ‘Ubaidah, dia telah gugur sebagai syahid di medan Badar, dan Hamzah juga telah gugur di medan Perang Uhud. Sementara aku masih menunggu orang paling celaka yang akan mengucurkan darahku dari sini sampai ke sini (sembari dia menunjuk jenggot dan kepalanya).”

Kategori Ayat Keempat

Berikut ini kami paparkan beberapa ayat yang turun memuji Imam Ali a.s. dan mengecam para musuhnya yang senantiasa berusaha untuk menghapus segala keutamaannya.

Allah Swt. berfirman: “Apakah kamu menyamakan pekerjaan memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram dengan (amal) orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.”  (QS. Al-Taubah [9]: 19)

Ayat ini turun berkenaan dengan Imam Ali a.s., Abbâs, dan Thalhah ibn Syaibah ketika mereka saling menunjukkan keutamaan masing-masing. Thalhah berkata: “Aku adalah pengurus Ka‘bah. Kunci dan urusan tabirnya berada di tanganku.” Abbâs berkata: “Aku adalah pemberi minum orang-orang yang beribadah haji.” Ali a.s. berkata: “Aku tidak tahu kalian ini berkata apa? Sungguh aku telah mengerjakan shalat menghadap ke arah Kiblat selama enam bulan sebelum ada seorang pun yang mengerjakan shalat, dan akulah orang yang selalu berjihad.” Kemudian, turunlah ayat tersebut.

Allah Swt. berfirman: “Maka apakah orang yang telah beriman seperti orang yang fasik? Tentu tidaklah sama.”  (QS. Al-Sajdah [32]: 18)

Ayat ini turun memuji Imam Ali a.s. dan mengecam Walîd ibn ‘Uqbah ibn Abi Mu‘îth. Walîd berbangga diri di hadapan Ali a.s. seraya berkata: “Lisanku lebih fasih daripada lisanmu, gigiku lebih tajam daripada gigimu, dan aku juga lebih pandai menulis.” Ali a.s. berkata: “Diamlah. Sesungguhnya engkau adalah orang fasik.” Kemudian turunlah ayat tersebut. 

Sumber: Buku Putih Mazhab Syiah

 

Sun, 1 Apr 2018 @16:07

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved