BERBAGI BUKU

TULIS nama, alamat & HP/WhatsApp pada KONTAK

TATA CARA SHALAT

RSS Feed

Saha Imam Anjeun? [Abu Zahra]

image

Upami jalma maot, anu dikurebkeun di lebet taneuh aya tilu: rohna, jasadna sareng qarin (rencangna anu nyarengan anjeunna nalika hirup di dunya). Urang sadaya bakal dikurebkeun dina kaayaan maot sedengkeun qarin urang dikurebkeun dina kaayaan hirup.

Di lebet kubur, roh urang bakal dilebetkeun dugi kana palangkakan. Teras urang dicalikkeun ku dua malaikat Munkar sareng Naki. Lajeng aranjeunna masihan patakotan.

Ti antawis anu bakal ditaroskeun nyaeta “Saha imam-imam anjeun?” Upami urang tiasa ngawaler naon-naon anu ditaroskeun, tangtos urang bakal salamet. Tapi upami teu tiasa atanapi lepat dina ngawalerna, urang bakal cilaka. Ku jalaran kitu, ummat Islam wajib kenal ka para imamna.


Khilafah 
Khilâfah atanapi imâmah nyaeta kapamingpinan Islam sacara teokratis sabada nubuwwah (kanabian). Dina Islam anu suci, perkawis kapamingpinan ngarupikeun perkawis ushûluddîn (poko-poko ajaran Islam).

Sareng nu dimaksad ku khilâfah atanapi imâmah nyaeta kapamingpinan Islam sabada Rasûlullah saw wafat. Sareng jalma-jalma anu dipilih Allah ‘azza wa jalla tur dipikarido ku Anjeunna kanggo pamingpin ummat manusa sabada Rasûlullâh saw dipaparin gelar imâm atanapi khalîfah.

Satiap jalma, wajib kenal sareng nuturkeun para khalîfah pilihan Allah ‘azza wa jalla, dilantarankeun khilâfah atanapi imâmah (kapamingpinan sabada kanabian) ngarupikeun terasan tina risâlah (karosulan) atanapi nubuwwah.

Sareng sing saha anu teu nampi khilâfah anu dipilih sareng dipikarido ku Allah hukumna sami sareng nolak kana kanabian Muhammad saw. Sareng jalma anu teu kenal ka imamna, maotna bakal sapertos maot jâhiliyyah (kaum anu kacida bodona) sakumaha disebatkeun dina hadîts-hadits. 

Rasûlullâh saw ngadawuh, “He ‘Ali, sing saha jalma anu mateni anjeun, saestuna manehna mateni abdi. Sing saha nu benci ka anjeun, saestuna manehna geus benci ka abdi. Sareng sing saha anu nyela anjeun, saestuna manehna geus nyela abdi. Jalaran anjeun sapertos diri abdi, roh anjeun ti roh abdi, asal kajantenan anjeun tina asal kajantenan abdi.

Saestuna Allah tabâraka wa ta‘âlâ (anu maha berkah sareng maha luhur) parantos nyipta abdi sareng anjeun, oge milih abdi sareng anjeun. Anjeunna parantos milih abdi kanggo kenabian sareng milih anjeun kanggo imâmah (kapamingpinan sabada kanabian). Sing saha anu ingkar kana imâmah anjeun, saestuna manehna geus ingkar kana kanabian abdi.

He ‘Ali! Anjeun washi abdi (nu nampi wasiat abdi), anjeun bapa kanggo dua anak abdi (Hasan sareng Husain as), caroge putri abdi (Fâthimah as) sareng khalîfah abdi kanggo ummat abdi dina waktos hirup abdi sareng sabada maot abdi. Parentah anjeun parentah abdi sareng larangan anjeun larangan abdi. Abdi sumpah demi Pangeran anu parantos ngutus abdi ku nubuwwah sareng ngajantenkeun abdi sahade-hade makhluk. Saestuna anjeun eta hujjah Allah ka makhluk-Na, kapercayaan Anjeunna dina rasiah-Na sareng khalîfah-Na ka hamba-hamba-Na.”  

Rasûlullâh saw nyarios, “Sing saha anu maot sedengkeun manehna teu kenal ka imamna, tangtos manehna maot sapertos maot jâhiliyyah.”  

Rasûlullâh saw nyarios, “Sing saha anu maot tanpa imam, tangtos manehna maot sapertos maot jâhiliyyah.”  

Rasûlullâh saw nyarios, “Sing saha anu aya di hiji wengi anu manehna teu kenal ka imam zamanna, tangtos manehna maot sapertos maot jâhiliyyah.” 

Sumber: Abu Zahra

Mon, 28 Apr 2014 @12:11


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Copyright © 2019 Misykat · All Rights Reserved