AUDIO KAJIAN ISLAM

KATALOG Kajian Islam
image

.

Minat beli buku klik covernya
image

 

TATA CARA SHALAT

Pustaka (Buku PDF Gratis)
image

 

Tarikh Islam: Kontribusi na Kaelmuan

image

Sanajan urang Islam (Abad 8-16 Masehi) aya dina kakawasaan karajaan-karajaan, tapi aya kontribusina dina kaelmuan. Diantawisna widang filsafat, tasawuf, elmu kalam (teologi), ushul fiqih jeung fiqih, tafsir Al-Qur'an, ulumul Quran, elmu kesehatan, kimia, astronomi, sajarah jeung biografi, hadis jeung ulumul hadis, arsitektur, sastra jeung widang anu sejenna.

Ulama atanapi ahli elmu (ilmuwan) anu motekar kana widang kaelmuan harita anu kawentar dugi ayeuna nyaeta Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khuwarizmi, Nashiruddin Ath-Thusi, Abu Hasan Asyari, Al-Juwaini, Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusyd, Abu Raihan Al-Biruni, Abu Mansur Al-Hallaj, Abu Yazid Busthami, Ibnu Bajjah, Ibnu Thufayl, Syihabuddin Suhrawardi, Mulla Sadra, Jalaluddin Suyuthi, Miskawaih, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Imam Syafi'i, Malik bin Anas, Bukhari, Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hisyam, Ibnu Ishaq, Al-Waqidi, Muhammad bin Sa'ad, Ibnu Jarir Thabari, jeung anu sejenna.

Ti Nusantara anu kawentar harita nyaeta Nuruddin Raniri, Syamsuddin Sumatrani, Yusuf Maqassari, Hamzah Fansuri, Burhanuddin Ulakan, Syaikh Abdul Muhyi, Abdul Rauf Sinkili, Nawawi al-Bantani jeung anu sejenna.

Panginten mun dietang mah langkung ti sarewu urang Islam anu ahli dina kaelmuan. Eta mun ku urang ditalungtik ti abad 7-18 Masehi. Ngan ukur karyana anu dugi ka urang. Tangtos kedah dibaca teras dianalisa salejangna dicandak inspirasi tina karya aranjeuna (ulama atanapi ahli elmu kapungkur) kanggo urang ayeuna. Diaji naon bae anu masih tiasa diangge sareng dirarancang deui sugan aya hal anu enggal  dina peradaban manusa anu tiasa dironjatkeun ku urang Islam kiwari.

Saterasna abad 18-20 Masehi nagari-nagari urang Islam dijajah kolonial bangsa kulon sapertos Belanda, Spanyol, Perancis, Amerika, Inggris, Portugis jeung sajabina anu nganteur urang Islam bagerak dina ngamerdekakeun bangsana. Sapertos di Indonesia urang Islam bagerak dina orhanisasi ekonomi jeung pulitik katut kabudayaan sarta pendidikan. Anu saterasna gaduh kakiatan kanggo ngalawan panjajah dugi urang tiasa merdeka. 

Saparantos merdeka, kiwari urang Islam sakuliah jagad sareng di Indonesia kabagi dina orhanisasi jeung paham agama (mazhab). Aya golongan anu seueur umatna sapertos Syiah Duawelas Imam (anu katelahna mazhab Ahlulbait), Ahlus Sunnah (anu katelahna Sunni), Wahabiyah, Ahmadiyah jeung sajabina.

Dina orhanisasi anu ngadunia nyaeta Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, OKI (Organisasi Kerjasama Islam) jeung sajabina.

Di nagari urang diantawisna aya Syarikat Islam Indonesia (SII), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Jamiat Al-Washliyah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) jeung Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Dina taun 2000 aya orhanisasi enggal namina Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) anu dipimpin ku Kyai Haji Jalaluddin Rakhmat anu kawentar Kang Jalal salaku ulamana urang Islam anu pahamna Syiah Duawelas Imam. Saatos IJABI nanjeur, aya orhanisasi anu gerakanna nyasarkeun paham Syiah nyaeta Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas) anu puseurna di Bandung.

Janten umat Islam kiwari di Indonesia dina paham agama aya mazhab Syiah, Sunni, Ahmadiyah, Wahabiyah jeung kaum tarekat (sufi). Anu terahir ieu mah di Indonesia anu populer nyaeta Tarekat Qadariyah Naqsyabandiyah anu pusatna di Tasikmalaya, Tarekat Tijaniyah di Garut, Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Cianjur, Tarekat Sathariyah di Aceh, Tarekat Syahadatain di Cirebon jeung sajabina. Mun dipaluruh mah tangtos seueur pisan eta tarekat kaum sufi. Ngan dina orhanisasi sabagian kaum sufi lebetna ka Nahdlatul Ulama (NU).

Tangtos eta sadayana janten pasualan jeung dinamika keur urang Islam Indonesia dina kahirupan umatna jeung orhanisasina. *** (ahmad sahidin)     

Tue, 19 May 2020 @09:54

Copyright © 2020 Misykat · All Rights Reserved